TA 6

143014

Ikarus

143014

About Buss Про автобус

This is the bus that has the most legends to tell. It has a wooden frame, and slightly rusty metal skin held in place with screws. See ongi see buss, millest kõige rohkem legende on vestetud. Bussil on puidust karkass, kuhu peale on keeratud kruvidega veidi roostes plekk. Это и есть тот самый автобус, о котором сложено немало легенд. Автобус имеет деревянный каркас, на котором шурупами закреплены немного проржавевшие листы металла.

The screws are not really screwed in, more like hammered in, but that’s what makes this bus a true artwork. Tegelikul ei ole neid kruvisid sinna keeratud, pigem ikka haamriga löödud, aga see teebki sellest bussist tõelise kunstiteose. На самом деле, это не шурупы. Скорее, всё прибито при помощи молотка, что как раз и превращает данный автобус в настоящее произведение искусства.

Technical data Tehnilised näitajad Технические показатели

The TA-6 was built in Tartu, on top of a truck frame. The skeleton of a GAZ 51 was used as a rolling chassis, so the handling is very similar to the legendary cargo vehicle. Every passenger gets to experience the sensation of being a bale of hay or sack of potatoes. TA 6 on ehitatud Tartus veoauto raami peale. Sõitva raamina kasutati GAZ 51 alust ja seega on kõik sõiduomadused sarnased sellele legendaarsele kastiautole. Iga reisija saab ennast sõidu ajal tunda kui tõeline heinapall või kott kartuleid. ТА-6 построен в Тарту на раме от грузового автомобиля. В качестве рамы использовалась основа от ГАЗ-51, поэтому все ходовые качества близки к тем, что были у этого легендарного грузовика. Во время езды каждый пассажир мог почувствовать себя как рулон сена или мешок с картошкой.

The bus’s engine is inside the cabin, right between the driver and the teacher. And a powerful engine it is! We don’t really know if it’s powerful or not, but the noise coming into the cabin suggests a surplus of bucking horses. Third gear, without synchromesh, rings out as if the bus is ready for takeoff, but there is no flight to be had. The vehicle stays firmly planted in the mud. Bussi mootor asub salongis sees, otse bussijuhi ja klassijuhataja vahel. Mootor on jõuline. Me täpselt ei tea kas tegelikult ka jõuline on, aga salongi kostva hääle järgi jääb perutavaid hobuseid ülegi. Kolmas sünkroniseerimata käik heliseb nagu hakkaks buss lendu tõusma aga ei tõuse. Buss jääb mudase maa külge turvaliselt pidama. Двигатель автобуса находится внутри салона, прямо между шофером и классным руководителем. Двигатель здесь мощный. Мы не знаем точно, мощный ли он на самом деле, но, судя по доносящемуся в салон звуку, лошадиных сил там с избытком. Третья несинхронизированная передача звучит так, будто автобус начинает взлетать, но никак не может этого сделать. Ура, остаемся на безопасной земле!

This bus is particularly comfortable on gravel roads, where you would do well to avoid standing up and moving around the cabin, as the surface may not be flat. The TA-6 is an extraordinarily safe vehicle in modern conditions, as the speed of travel is sure to be nice and low: anything more than 60 km per hour is only achievable downhill. Buss sõidab eriti mugavalt kruusa teedel, püsti ei tasu ikkagi tõusta ja bussis ringi joosta, sest tee ei pruugi tasane olla. TA 6 on tänapäevaseid kiireid liiklusolusid arvestades väga turvaline buss, sest kiirused on lihtsalt liiga väikesed ja ainult allamäge võib üle 60 km tunnis välja kupatada. В автобусе особенно комфортно ездить по грунтовым дорогам, но вставать и бегать по салону все же не стоит, потому что дорога может оказаться неровной. ТА-6 с учетом современных условий дорожного движения является очень безопасным автобусом, потому что скорости очень низкие. И только под горку можно мчаться со скоростью 60 км в час.

Ikarus

History Ajalugu История

We don’t know the circumstances of how this vehicle, formerly belonging to the Tamsalu branch of the Estonian Agricultural Equipment company (Tamsalu EPT), ended up parked in a shed at the Tamsalu Secondary School. Seda, millistel täpsetel asjaoludel endine Tamsalu EPT buss Tamasalu Gümnaasiumi kuuri alla sattus pole teada. При каких именно обстоятельствах бывший автобус Tamsalu EPT прошел курс обновления в Тамсалуской гимназии, неизвестно.

The bus has not been used since its last major service in 1985; presumably, at the time of independence it was transferred from EPT to the municipal authority, and then became the property of the school. The bus’s body still carries the logos of Tamsalu EPT. This calls for a brief explanation of the major service system as it was practiced at the Soviet vehicle registration office. Peale viimast kapitaalremonti 1985. aastal pole bussi kasutatud ja arvatavasti on riigikorra vahetumisel ka buss liikunud EPT arvelt vallavalitsuse bilanssi ning sealt kooli omandusse. Bussi kerel ilutsevad siiani Tamsalu EPT embleemid. Siinkohal tuleks veidi selgitada nõukogude ajal autoregistris kasutusel olnud kapitaalselt remontimise süsteemi. Meie bussi näitel elas see justkui topeltelu. Üks elu, juriidiline identiteet oli bussi riiklik registreerimisnumber ja tehniline pass. После последнего капитального ремонта в 1985 году автобус не эксплуатировался и, вероятно, при смене государственной власти он перешел с учета EPT на баланс волостного управления, а оттуда попал в собственность школы. На кузове автобуса до сих пор красуются эмблемы Tamsalu EPT. Здесь необходимо немного пояснить систему капитального ремонта, существовавшую в советское время в авторегистре.

Our bus seems to have lived a double life. In one life, its legal identity was embodied by the national license plate and the registration certificate. In the other life, there was the actual vehicle, which underwent major services at the factory as they were needed. The bus we found at a scrap metal yard in Rakvere in 2017 was, according to its legal identity, born in Tartu in 1960 as a TA-6 model. Its various owners and life experiences are documented, and the history is entirely known. Teine, reaalne sõiduk, mida vastavalt vajadusele tehases kapitaalremonditi. 2017. a Rakvere vanarauaplatsilt leitud buss on oma juriidilise identiteedi järgi sündinud Tartus TA-6 bussina 1960. aastal. Tema erinevad omanikud ja elukäik on dokumenteeritud ja ajalugu täpselt teada. Käega katsutav osa bussist, reaalne sõiduk on aga aegade jooksul korduvalt uuesti sündinud, viimati 1985. aastal. Про наш автобус можно сказать, что он прожил своего рода двойную жизнь. Одна жизнь, юридическая идентичность – государственный регистрационный номер и технический паспорт автобуса. Вторая – реальное транспортное средство, капитальный ремонт которого производился на заводе по мере необходимости.

The tangible part - the bus we can actually touch - has been reborn multiple times over the years, most recently in 1985. Tema erinevad omanikud ja elukäik on dokumenteeritud ja ajalugu täpselt teada. Käega katsutav osa bussist, reaalne sõiduk on aga aegade jooksul korduvalt uuesti sündinud, viimati 1985. Автобус, который был найден в 2017 году на площадке для металлолома в Раквере, официально появился в Тарту как автобус ТА-6 в 1960 году. Его разные владельцы и жизнь задокументированы, история доподлинно известна. Осязаемая же часть автобуса, реальное транспортное средство в течение долгих лет неоднократно возрождалось, в последний раз в 1985 году.

The Tartu Vehicle Repair Factory (Tartu Autoremonditehas) employed the so-called selective assembly method, which involved the complete teardown of a vehicle that came in for a major service, the repair and remanufacture of parts that were still usable, and the construction of a new vehicle from the remanufactured parts. A major service also involved a rebuild of the chassis and engine, which received new identities. This massive process was called simply a major service, and afterwards, the vehicle got back its old legal identity, complete with license plate. The Tamsalu EPT bus had undergone multiple such major services at the Tartu factory over its lifetime. There is nothing left from the bus that rolled down the streets in the 1960s except for the plate. Still, as far as the law goes, our bus, body number 1312, was born in 1960 in Tartu as a TA-6. Tartu autoremonditehases oli kasutusel n.n valikkoostamise meetod, mis tähendas kapitaalremonti saabunud sõiduki täielikku osandamist, taaskasutatavate detailide taastamist ja remonti ja uue sõiduki ehitamist taastatud osadest. Seejuures läbis kapitaalremondi ka sõiduki šassii ja mootor – ka need said uue identiteedi. Kirjeldatud protsessi kutsuti nimetuks kapitaalremondiks. Peale kapitaalremondi läbimist sai sõiduk tagasi oma juriidilise identiteedi ja sai vana registreerimismärgi. Ka Tamsalu EPT buss on Tartu tehases läbinud kirjeldatud kapitaalremondi protsessi mitmeid kordi oma elu jooksul. 1960ndail vuranud bussiga ei ole ühist midagi peale numbri. Seaduse mõttes on meie buss kerenumbriga 1312 sündinud siiski 1960. aastal Tartus originaalse TA-6 bussina. На Тартуском авторемонтном заводе применялся так называемый метод выборочной сборки, который означал полную разборку поступившего в капитальный ремонт транспортного средства, восстановление деталей повторного использования и сборку нового транспортного средства из восстановленных запчастей. При этом капитальный ремонт проходили также шасси и двигатель транспортного средства, которые также получали новую идентичность. Описанный процесс называли безымянным капремонтом. После прохождения капитального ремонта транспортное средство получало обратно свою юридическую идентичность и старый регистрационный знак. Автобус Tamsalu EPT тоже в течение своей жизни много раз проходил на заводе в Тарту описанный процесс капитального ремонта. С работавшим в 1960-е годы автобусом у него нет ничего общего, кроме номера. В понимании закона наш автобус с номером кузова 1312 все же появился в 1960 году в Тарту как автобус ТА-6.

1965

year VALMISTATUD год выпуска

60 km/h km/h км/ч

Good speed MÕNUS KIIRUS Хорошая скорость

42

seats ISTMEID места